insturen homevideo's

Je gegevens

+31
Drop je bestand hier
of
Uploaden

Voorwaarden voor het uploaden van je video (hierna: het “Ingezonden Materiaal”):

- Je mag uitsluitend Ingezonden Materiaal inzenden die je zelf gemaakt hebt of waarvan je zelf over de auteursrechten beschikt;

- Je staat ervoor in dat het Ingezonden Materiaal geen inbreuk maakt op rechten van anderen (waaronder intellectuele eigendoms- en privacy-rechten) en niet kwetsend, beledigd, racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen (kan) zijn; Talpa heeft het recht om Ingezonden Materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (het vermoeden dat) dit het geval is;

- Je vrijwaart Talpa voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms-)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten; - Door het uploaden/insturen van het Ingezonden Materiaal verleen je aan Talpa een onherroepelijke, wereldwijde, onbeperkte en overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om het Ingezonden Materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, waaronder televisie, radio, websites en social media, zonder dat Talpa daarvoor een vergoeding verschuldigd is;

- Je doet herroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijk regelgeving afstand toelaat. Je erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat Talpa het recht heeft om het Ingezonden Materiaal naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen; - Je vrijwaart Talpa voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms-)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten. Talpa accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die een jij eventueel zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van de/het aan Talpa ter beschikking gestelde Ingezonden Materiaal;

- Je bent je ervan bewust dat bepaalde (bijzondere)persoonlijke gegevens en achtergrondinformatie, zoals eventueel opgenomen, te horen en/of te zien op het Ingezonden Materiaal openbaar worden gemaakt;

Talpa gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en handelt conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens worden door Talpa verwerkt met inachtneming van de Privacyverklaring van Talpa Network. Deze kan op elk moment online geraadpleegd worden op https://privacy.talpanetwork.com/nl/privacy.